ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia  06.04.2020

 

Zamawiający:

Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
Spółdzielcza 2
43-330 Wilamowice
NIP 547-020-10-17
e-mail: spiur@interia.pl

Zaprasza zainteresowanych  do składania ofert na dostawę:

PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZY

Parametry:

  • Ilość rzędów                              –    6
  • Rozstaw rzędów                      –    75 cm
  • Konstrukcja                               –     składana przystosowana do kombajnu Claas Tucano 440

Oferta musi zawierać:

  •  – Termin realizacji dostawy
  • –  oferowaną cenę
  • –  warunki gwarancji

 

Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

  • – cena                                                                    –     90%
  • – zgodność wymienionych parametrów    –     10%

 

Termin składania ofert wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia. Spółdzielnia wybierze ofertę która otrzyma najwięcej punktów.  Spółdzielnia informuje, o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym  z nią osobowo lub kapitałowo.  Spółdzielnia informuje, że  jeżeli w wyznaczonym terminie  nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem ofertowym –  postępowanie zostanie unieważnione.

Ponadto Spółdzielnia informuje, że oferta zostanie odrzucona w przypadku:
– jeśli jej treść nie będzie odpowiadać zapytaniu ofertowemu;
– jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
– jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
– jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

DRUKUJ